Besøg hos SOYL, Storbritanniens største udbyder af tjenester inden for præcisionsjordbrug

Af Kathrine Hauge Madsen og Bodil Pedersen, oversat af Kirstine Dahlgaard, SEGES

Den 31. maj 2017 mødtes vi med Rory Geldard, Business Development Manager for SOYL, der tog sig tid til at diskutere SOYLs tjenester og forretningsmodel med os. Mødet fandt sted på SOYLs hovedkontor i Newbury.

Hvorfor benytte præcisionsjordbrugsteknologier i Storbritannien?

”Der er flere grunde til at anvende præcisionsjordbrug. Den vigtigste er behovet for at få hver hektar til at tælle ved at maksimere dens udbytte og samtidigt at minimere miljøpåvirkninger,” svarede Rory Geldard.

Hvordan fungerer SOYLs tjenester i forhold til landmændene?

Rory forklarede, hvordan SOYL når ud til deres kunder: ”Landmænd læser ofte om præcisionsjordbrug i avisen og konkluderer – det er ikke noget for mig”. Derfor er SOYL-rådgivere uddannede i at forstå den enkelte landbrugsejendom og dens udfordringer for så at kunne forklare de tjenester, vi har på præcisionsjordbrug og vise værdien af disse for den enkelte landmand”. Rådgiverne befinder sig forskellige steder i Storbritannien, så de er tæt på deres landmandskunder.

Landmændene skriver sig som regel op for fire år ad gangen. Først kortlægges jorden gennem prøvetagning i et mønster, hvor der tages 16 delprøver med mindst én prøve pr. hektar. Dette koster omkring £30 pr. hektar. Jordprøverne gentages efter fire år på de præcis samme steder for at gøre sammenligning og evaluering af P-K-Mg-pH-værdierne muligt, samt for at se hvordan de har ændret sig. Som regel vil pletterne med stort underskud af f.eks. P nu være mindre tydelige, da marken er blevet mere ensartet i forhold til næringsstofindholdet.

Efter et indledende møde for at drøfte bedriften og de tjenester, SOYL kan tilbyde, bliver det korrekte udgangspunkt aftalt. Typisk anbefaler SOYL-rådgiveren, at landmanden starter med variabel tilførsel af P-K-Mg og pH baseret på jordprøverne og tilpasser dette til landmandens dyrkningssystem for at muliggøre årlige anbefalinger til nye variable rater. Landmanden vil måske ønske at udvide tjenesterne til at omfatte variabel tildeling af såsæd og N-gødskning.

Gradueret udsædsmængde er baseret på kort over markens ledningsevne i kombination med en traditionel jordbundsundersøgelse (teksturmåling, stenindhold og undersøgelse af topografi) udført af jordbundsspecialister. Denne detaljerede undersøgelse af jordtypen er en engangsudgift, som ikke behøver at skulle gentages. De tre landmænd, vi besøgte, var alle ganske tilfredse med resultaterne af gradueret udsæd og syntes, at denne tjeneste gav afkast af investeringen. Ét mål for denne tjeneste er at bestemme den optimale afgrødebestand på hele marken, men for nogle marker, der er hårdt angrebet af ukrudtsarten ”ager-rævehale”, bliver øget afgrødetæthed brugt som et værktøj til at styre ukrudtet.

Den tredje større tjeneste er den satellitbaserede graduerede kvælstoftildeling, som bygger på et bladarealindeks (LAI) kort. LAI-kortet er baseret på satellitdata og kalibreringer i afgrøden for at kunne finde sammenhængen mellem satellitmålinger og LAI. I gennemsnit leverer SOYL 15 billeder fra februar til slutningen af maj til hver kunde. Skyer udgør en udfordring, fordi satellitten ikke kan måle afgrødens biomasse gennem skyerne. SOYL har udviklet deres egen algoritme til vintersæd og vinterraps, og denne kan tilføre mere N til steder med lav afgrødebiomasse tidligt på sæsonen og omvendt tilføre mere N til steder med høj afgrødebiomasse senere på sæsonen. Det gennemsnitlige N-niveau for marken bliver fastsat af landmanden og landmandens egen rådgiver.

Brug af programmerne til gradueret tildeling

SOYL har udviklet deres egen IT-platform til kort over marker og tildelingskort. Ca. 30-40 % af kunderne laver deres egne planer online i samarbejde med deres SOYL-rådgivere og/eller agronom, men de fleste benytter tildelingskort leveret direkte fra SOYL. Hvis landmændene gerne vil lave et kort over f.eks. anvendelse af herbicider, der bekæmper ager-rævehale, er det muligt at lave individuelle tildelingskort baseret på satellitdata.

Nogle landmænd har problemer med at modtage og overføre filen til terminalen på landbrugsmaskinerne. For at gøre det lettere er der nu lavet en iPad-app til landmænd, som gerne bare vil koble iPad-en direkte til. Britiske landmænd oplever til tider problemer med at få det tekniske udstyr til at virke. Derfor har SOYL en hotline bestående af 3-4 tekniske eksperter, som, i samarbejde med SOYL-rådgiverne, forsøger at løse problemerne så hurtigt som muligt. Et rum fyldt med forskellige terminaler gør det muligt for hotline-specialisten at gennemgå de forskellige trin sammen med landmændene for at løse det tekniske problem (se billede).

SOYLS HOVEDKVARTER I NEWBURY HOTLINE SUPPORT-RUMMET MED FORSKELLIGE KONTROLPANELER
 
Hvem ejer indhentet data?

SOYL lagrer data, men ejerskabet er klart: landmændene ejer de data, der kommer ind i SOYL-databasen, og der er i øjeblikket intet eksternt benchmark-system til andre tilsvarende landmænd eller marker. Der er mulighed for at analysere flere datalag i mySOYL, så landmanden kan vurdere variation og ydeevne på sin egen gård.

Agronomen og landmanden tager beslutningerne

Agronomerne er stadig landmandens primære kilde til agronomisk viden og er dem, som i samarbejde med landmanden vil evaluere og planlægge vækstsæsonerne. Andy, en af de landmænd vi mødte, forklarede: ”vores rådgiver kommer hver onsdag morgen og tilser afgrøden – han beslutter, hvilke kemiske midler og doser, der skal bruges etc.”.

 
ANDY BASON, DRIFTSLEDER AF DET NYE NEWHOUSE FARM-PARTNERSKAB, FORKLARER, HVORFOR HAN ER SKIFTET TIL PRÆCISIONSJORDBRUG. RORY GELDARD, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER FOR SOYL, ER OGSÅ ‘AREA MANAGER’ FOR NEWHOUSE FARM.
Hvem er konkurrenterne til SOYL i Storbritannien?

Der er andre store virksomheder i Storbritannien, der udbyder tilsvarende tjenester, f.eks. Intelligent Precision Farming (IPF) som ligger i Swindon og Precision Decisions som ligger i York, men SOYL var den første og dækker det største område.

Om SOYL (Soil for Optimum Yield Levels)
 • Startede for ca. 24 år siden
 • SOYL-tjenester bruges af 4.500 kunder på ca. 1 mio. hektar agerjord (20 %)
 • 100 medarbejdere
  • 20 ’area managers’ som arbejder med landmandskunderne
  • 45 markteknikere som tager jordprøver, scanner marker og bidrager med teknisk støtte
  • 5 R&D
  • 10 dataophavsmænd
  • 15 som udarbejder anbefalinger til landmændene
  • 5 administrative
  • 3 software-udviklere
  • Tjenester sælges i Storbritannien, Frankrig, New Zealand og Sverige, og software-programmet bruges i Canada, Australien, Rusland og Ukraine
 • Ejes af Frontier (landsbrugsvirksomhed siden 2009, tidligere privatejet)
 • Hovedkontor placeret vest for London i Newbury.