Præcisionsjord brug i fokus

Future Cropping Partnerskabet indenfor præcisionsjordbrug afholdt mandag den 26. Juni demonstrationsdag hos Hans de Neergaard på Vindumovergaard. De ca. 60 deltagere fra maskinindustrien, rådgivningsbranchen og landbruget fik lov til at smage på nogle af de services, der er udviklet i projektet.

Indtryk fra demonstrationsdagen ”Præcisionslandbrug – Fremtidens dyrkningspraksis” afholdt på Vindumovergaard den 26. juni 2017.

Af Anna Marie Thierry og Kathrine Hauge Madsen

Ca. 60 deltagere fra maskinbranchen, den lokale rådgivning og universiteterne var mødt frem til demonstrationseftermiddag hos Hans de Neergaard på Vindumovergaard. Formålet var at vise udvalgte aktiviteter i Future Cropping partnerskabet, og at drøfte med bl.a. maskinbranchen om partnerskabet er på rette vej.

Mødet startede med fremvisning af løsninger og teknologier udviklet i Future Cropping (se foto 1-6). Der var mulighed for at høre om udvalgte teknologier på poster placeret rundt på ejendommen. F.eks. har Agro Intelligence udviklet en såmaskine (foto 2), som kan placere frøene i samme dybde uanset såbedets hårdhed – Dette gør, at der kan etableres en mere ensartet plantebestand. Yara Danmark og SEGES har lavet stribeforsøg med gradueret N-tildeling og sensormålinger (foto 6) – På denne måde kan man beregne optimal tilførsel hen over det varierende areal, og dermed gevinsten ved gradueret gødskning. Novozymes har afprøvet mikrobielle inokulanter i marken, for at undersøge, om de merudbytter, man har set i bl.a. USA, også vil være gældende i Danmark (foto 5). Københavns og Aarhus Universitet arbejder med droner og fortalte, hvordan droner i fremtiden vil kunne hjælpe planteavleren (foto 4). Der var mulighed for at høre mere om Ejlskovs probe, som kan måle redox-forhold i jord, hvilket kan bruges til at vurdere risikoen for udvaskning af kvælstof fra marken (foto 3).

Efter rundturen var der indlæg om bl.a. partnerskabets syn på, hvordan præcisionslandbrug skal øge indtjeningen i dansk landbrug. Også Miljø- og Fødevareministeriet besøgte arrangementet og fortalte om præcisionsjordbrug som muligt virkemiddel i den målrettede regulering. Dagen blev afsluttet meden debat i Vindumovergaards Showroom, hvor repræsentanter for maskinbranchen havde følgende råd til partnerskabet:

”Få formidlet resultaterne internationalt og vis at teknologien er værdiskabende for landmænd, så vil det brede sig som ringe i vandet.”
”Vis at teknologien er praktisk anvendelig, og at det kan betale sig for landmanden.”
”Få landbrugskonsulenterne med på ideen om øget anvendelse af præcisionsjordbrug og –teknologi.”

Der var også andre gode råd fra deltagerne til partnerskabet, f.eks.:

”Maskinbranchen skal finde sammen om brugervenlighed for landmanden.”
”Der skal være tillid til de nye teknologier via en ordentlig dokumentation af teknologien.”
”Det skal være simpelt at overføre og beskytte data.”
”Der skal laves uddannelse til landmænd”.
”Præcisionslandbrug skal sikre en dobbelt bundlinje, som tilgodeser både landmandens bundlinje og miljøets grønne bundlinje.”

1. Demodagen på Vindumovergaard i gårdens Showroom. Deltagere var hovedsageligt fra maskin- og rådgivningsbranchen, samt Future Cropping deltagere. Foto: Ole Green 2. Søren Kirkegaard Nielsen fra Agro Intelligence viste en præcisionssåmaskine, som kan placere udsæden i ens dybde på hele marken. Foto: Ole Green. 3. Ivan Velo fra Ejlskov fortæller om redox proben, som udvikles sammen med AU og GEUS, samt hvordan den bores ned i jorden, når der skal måles. Foto: Ole Green. 4. Rasmus Nyholm Jørgensen, Aarhus Universitet og Jesper Rasmussen, Københavns Universitet fortalte om de fremtidige muligheder med droner. Foto: Ole Green. 5. Jeanne Kjær fra Novozymes fortalte om forsøgene med mikrobielle inokulanter, der har til formål at øge afgrødens vækst. Foto: Ole Green.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jesper Ulnitz fra Yara Danmark og Mette Langgaard Jensen fra SEGES fortalte om stribeforsøg med gradueret kvælstoftildeling. Foto: Ole Green. 7. Vores vært Hans de Neergaard, som var en af de første landmænd i Danmark, der gik i gang med præcisionslandbrug, fortalte om de praktiske udfordringer. Foto: Ole Green. 8. Anne Louise Skov Jensen, Agro Business Park var tovholder på debat med de fremmødte repræsentanter fra maskinbranchen. Foto: Ole Green.