Orbicon udvikler matriceanlæg

Orbicon deltager i Future Cropping for at videreudvikle på matriceanlæg. Drænvandet føres gennem et filtermateriale, f.eks. træflis, hvor mikroorganismer udnytter naturens egne processer til at omsætte eller binde næringsstofferne.

IMG_1890 Projektchef Henrik Skovgaard, Orbicon, på sit kontor i Viby J.

 

Derfor er vi med i Future Cropping

– Fra drænede marker sker der en udvaskning af næringsstoffer, men udvaskningen varierer meget geografisk. Det kan få betydning for vandmiljøet, hvis markerne fremover må gødes optimalt. Det er her, vi kan spille med i Future Cropping, som jo netop fokuserer på at behandle de enkelte dele af marken optimalt og dermed høste det højeste udbytte, siger projektchef Henrik Skovgaard, Orbicon.

– Vi mener, vi har et godt bud på fremtidige virkemidler til at fjerne en del af næringsstofferne fra markernes drænvand på en omkostningseffektiv måde. Vi har i samarbejde med flere kommuner og forskere. udviklet og testet minivådområder siden 2008.

Orbicon deltager i arbejdspakke 9, hvor de udvikle på design af matriceanlæg, også kaldet drænfiltre.

Fokusområde

I Future Cropping arbejder Orbicon på at udvikle matriceanlæg, som er designet til at føre drænvandet gennem et filtermateriale af f.eks. træflis, hvor mikroorganismer udnytter naturens egne processer til at omsætte eller binde næringsstofferne. De har etableret seks forsøgsanlæg.

– Et af vores matriceanlæg fylder 0,13 ha og fjerner effektivt både kvælstof og fosfor fra et dyrket opland på ca. 110 ha. Dvs. det areal, som skal bruges til placering af anlægget, er meget begrænset og meget mindre end det areal, der bruges til minivådområder med åbne bassiner.

Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt, før anlægget virker optimalt:

  • vandet skal opholde sig i anlægget i mindst 10 timer for at få den fulde effekt
  • filtermatricen må ikke tørre ud, for så bliver mikroorganismerne i filtermaterialet ukampdygtige
  • anlægget skal dimensioneres, så det kan tage hovedparten af drænvandet, men uden at anlægget overbelastes ved meget kraftig nedbør
  • anlægget skal placeres nederst i større drænsystemer med en lav naturlig næringsstoffjernelse fra mark til vandløb.
  • anlæggene kræver vedligeholdelse i form af udskiftning af filtermatrice og oprensning af sand og andet materiale i forbassinet. Anlæggene skal designes til mindst mulig vedligeholdelse.

Det er nogle af de problemstillinger, vi arbejder med i Future Cropping.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Orbicon forventer et betydeligt marked for rådgivning inden for etablering af minivådområder og matriceanlæg i de kommende år i takt med indførelsen af differentieret regulering af landbruget.

– Vi forventer, at drænfilter-teknologien vil kunne godkendes som et virkemiddel i den fremtidige miljøregulering og som virkemiddel i de statslige vandplaner, der senest i 2017 skal sikre god økologisk tilstand i vandløb, søer og fjorde.

 Kort om Orbicon

Orbicon blev etableret i 1999, som en del af Dalgasgroup, der er ejet af foreningen Hedeselskabet. Der er knap 500 medarbejdere. Virksomhedens mål er, at levere bæredygtige helhedsorienterede løsninger forankret indenfor områderne miljø, natur, forsyning, anlæg og byggeri.

Projektdeltagere

Fra Orbicon deltager bl.a.

  • projektchef og biolog Henrik Skovgaard
  • biolog Bjarne Moeslund og
  • ingeniør Hans Mark.