Arbejdspakker

Der er ni arbejdspakker i Future Cropping, som tilsammen danner det, vi kalder ’modellandskabet’ i Future Cropping.

Nogle af disse arbejdspakker (1-3) går på tværs og understøtter andre arbejdspakker. Andre arbejdspakker udvikler teknologier og løsninger, som skal optimere vækstsæsonens arbejdsgange fra jordbearbejdning og planteetablering til høst (4-8). Endeligt udvikles løsninger, som kan mindske risiko for kvælstofudledning fra mark til vandmiljø (9).

FC_the_model_landscape_WP

Arbejdspakke 1. Dataplatform

En af udfordringerne ved at udnytte de stadigt stigende datamængder fra markbruget er, at data fra mange kilder skal kunne snakke sammen, så det bliver muligt at lave beslutningsstøtte til landmænd ud fra beregninger på tværs af store datamængder. Den datainfrastruktur eller det datanetværk, som skal til for at dette kan ske, er kun delvis eksisterende i dag. Mange af informationerne skal flyttes i hånden med USB-stik og lignende, og så bliver det bare ikke gjort. Derfor går en af de store aktiviteter i partnerskabet ud på at etablere og udvikle det, vi kalder ’data-platformen’, som skal gøre det muligt automatisk at trække data fra de relevante datakilder og sikre, at kvaliteten af data er i orden, før der regnes og resultaterne omsættes til beslutningsstøtte eller f.eks. tildelingskort.
Deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Agro Intelligence og Agro Business Park.

Arbejdspakke 2. Effektvurdering

I denne arbejdspakke laves der miljøvurdering af de udviklede teknologier og der regnes på de økonomiske konsekvenser. Det er vigtigt for partnerskabet at sikre, at de udviklede teknologier lever op til både miljøkrav og er økonomisk bæredygtige for landmanden.
Deltagere: Københavns Universitet.

Arbejdspakke 3. Certificering og test

Effektivitet, præcision og driftssikkerhed af de nye teknologier skal kunne dokumenteres både overfor brugeren og over for myndigheder. Derfor arbejder deltagerne i denne arbejdspakke med at udvikle et testsystem til de nye præcisionsteknologier og sikre, at effekten og præcisionen af de udviklede løsninger og teknologier kan dokumenteres efter standardiserede metoder.
Deltagere: Teknologisk Institut, Agro Business Park, Agro Intelligence og Aarhus Universitet

Arbejdspakke 4. Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering

Her skaffes viden om, hvornår og i hvilken dybde jorden bedst kan bearbejdes, og der udvikles jordbearbejdnings- og såudstyr, som kan justere behandlingen under kørsel i marken baseret på sensorens tilbagemeldinger.
Deltagere: Agro Intelligence, Aarhus Universitet og SEGES.

Arbejdspakke 5. Intelligent gødskning

I denne arbejdspakke udvikles gradueret og præcis gødningstildeling ved hjælp af sensorer og jordbundskort. Der indgår sensorbaseret udstyr til gradueret kvælstoftildeling, og der udvikles metoder, som kan opdage fosformangel hen over en mark. Endelig afprøves en ny analysemetode til jordprøver.
Deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Yara Danmark, Agro Intelligence, SEGES og Foss.

Arbejdspakke 6. Mikrobielle inokulanter

I udlandet anvender man i stigende grad mikrobielle inokulanter, også kaldet biostimulanter, som øger udbyttet og mindsker ressourceforbruget. I arbejdspakken undersøges, om sådanne midler også vil være tilstrækkeligt effektive på vores breddegrader.
Deltagere: Novozymes og Københavns Universitet.

Arbejdspakke 7. Afgrødemonitering og plantebeskyttelse

Her udvikles løsninger til afgrødeovervågning og ukrudtskortlægning med bl.a. droner. Denne arbejdspakke leverer samtidig markkort til Arbejdspakke8.
Deltagere: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Agro Intelligence og SEGES.

Arbejdspakke 8. Intelligent høst

Her arbejdes med udvikling af løsninger indenfor sporbarhed, optimal høstlogistik og kvalitetsopdeling af de høstede afgrøder.
Deltagere: Agro Intelligence, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Arbejdspakke 9. Differentieret kvælstofregulering og drænfilterteknologi

Her udvikles løsninger til at mindske kvælstofudledning fra mark til vandmiljø. Et af redskaberne, der udvikles, er de såkaldte drænfilterteknologier. Der udvikles også en målemetode, som kan vise jordens evne til at fjerne overskydende kvælstof. Disse målinger kan vise, om der kan gødes optimalt på den pågældende mark uden risiko for udledning af næringsstof til vandmiljøet.
Deltagere: Orbicon, Ejlskov, Rambøll, Aarhus Universitet, GEUS og SEGES.