Om Future Cropping

 

Vores mål er at gøre det muligt for landmændene at høste højere udbytte og bedre kvalitet i afgrøderne uden at øge udledningen af næringsstoffer. Vi arbejder blandt andet med datafangst og Big data, som kan få stor betydning for dansk landbrug og dansk agro- og miljøteknologi.

img-4

Grundidéen er at udnytte de nye muligheder for præcisionsjordbrug og datakommunikation, således at store datamængder fra landbrugs- og miljøteknologier kan integreres med f.eks. areal- og vejrdata. Ud fra disse data, skal der udvikles beslutningsværktøjer og ny teknologi, som kan understøtte, at hver dyrkningsproces i marken fra pløjning til høst bliver optimeret til den enkelte plet i marken. Det er partnerskabets klare mål, at markudbytterne skal stige igen, uden at miljøet påvirkes negativt.

Betydning for landmanden

I dag har landmændene en lang række data til rådighed, f.eks. udbyttemålinger og gps-registreringer foruden data om jordbund, klima og de enkelte marker. Fremover skal sensorer på maskiner hjælpe landmanden til at høste endnu flere data. For data har stor værdi, hvis de kan udnyttes.
I Future Cropping vil vi skabe et system, som opsamler og kombinerer mange datakilder til et beslutningsværktøj, så landmanden kan behandle de enkelte dele af marken optimalt og dermed høste det højest mulige udbytte. Se video

Betydning for miljøet

Et andet vigtigt formål er at generere viden, som kan bruges i en fremtidig målrettet indsats. I projektet udvikles der blandt andet en sensor, som i den enkelte mark vil kunne måle underjordens evne til at tilbageholde kvælstof, således at marker med lille risiko for kvælstofudledning vil kunne tilføres gødning op til det økonomisk optimale niveau uden øget risiko for udledning til vandmiljøet. Vi udvikler også drænfilterteknologier, som reducerer mængden af overskydende kvælstof i drænvandet og udfører miljøvurderinger på nogle af de teknologier, som udvikles.

Betydning for eksporten

Ikke kun landbruget forventes at få gavn af resultaterne i Future Cropping. Vi forventer også, at udvikling af nye teknologier og løsninger kan give øget vækst og eksportfremgang for dansk agro- og miljøteknologi.

Demonstrationsarealer

For at vise at de udviklede løsninger virker, vil vi løbende afprøve og demonstrere nye løsninger og teknologi på vores demonstrationsmarker. På denne måde forventer vi både at kunne vise potentialet i præcisionsmetoderne, og samtidig får vi samlet data, som vi kan bruge til at udvikle den nødvendige infrastruktur for data.

Sådan arbejder vi

Samarbejde på tværs af universiteter, virksomheder og andre aktører i Future Cropping er ikke bare et mål, det er en nødvendighed. Uden samarbejde kan vi ikke ’udvinde’ den værdi, der er i at indsamle data og kæde data sammen på nye måder, så landmanden kan træffe de rigtige beslutninger på det rigtige sted i marken.
I projektet deltager 13 universiteter, maskinfabrikanter og rådgivningsvirksomheder. Deltagerne arbejder i ni såkaldte arbejdspakker, som udvikler inden for hvert sit felt, f.eks. er der en arbejdspakke med fokus på afgrødeetablering og en anden om høst. Deltagerne inden for de enkelte arbejdspakker skal arbejde tæt sammen om markforsøg og demonstrationer, så vi sikrer at data strømmer hele vejen gennem landmandens arbejdsprocesser i marken.
Se arbejdspakker

Tidsplan

Projektet forløber fra medio 2015 – medio 2020.

Finansiering

Innovationsfonden finansierer 50 procent af udgifterne i partnerskabet, mens de øvrige 50 procent kommer fra partnerskabets deltagere selv. Partnerskabet løber over 5 år og har et samlet budget på 99.990 mio. DKK. Innovationsfondens tilskud kommer fra den såkaldte INNO+ program, som blev udbudt foråret i 2014.
Læs Innovationsfondens omtale af Future Cropping