Nyheder

13/09-2018

Minivådområder med filtermatricer er et nyt effektivt miljøtiltag

Fokus: Det fylder kun en fjerdedel af et anlæg med åbne bassiner, men er ligeså effektivt og koster ikke mere at anlægge. Magasinet MARK bragte i ...

22/08-2018

Demomarker afslører barrierer i praksis

I praksis: Future Croppings samarbejde om to forsøgsmarker har betydet meget for at udvikle ny teknik, der også virker i praksis hos landmanden. ...

24/06-2018

Fra dronebilleder til nøjagtige dronekort

Nøjagtige dronekort over marker er ikke længere kun for dem med avanceret udstyr. Kortene kan fremstilles ved at tilrette almindelige dronekort ...

20/06-2018

Håndholdt måler viser planters fosfor-status

En hurtig måling af planters fosforstatus kan bruges til at tilpasse fosforgødning efter planters behov – og fange tidlig fosfor-mangel ...

31/05-2018

Satellitdatas anvendelse i markbruget

Rummets data giver allerede værdi for danske planteavlere – en artikel i publikationen Rumstatistik, udgivet januar 2018 af Uddannelses- og ...

17/05-2018

Gode erfaringer med at graduere udsædsmængden

Jens Lei, Sønderborg har lavet tildelingskort for udsæd. Han tegner selv kortene ud fra sine erfaringer med markerne, og sår blandt andet ekstra ...

17/05-2018

Det erhvervsøkonomiske potentiale ved præcisionslandbrug

Bruttogevinsten ved implementering af præcisionsjordbrug forventes at ligge på omkring 250 kr./ha, men på grund af usikkerheden kan det både være ...

15/05-2018

Mikroorganismer åbner nye muligheder

Mikroorganismer kan øge udbyttet, forbedre udnyttelsen af næringsstoffer og mindske behov for sprøjtemidler. I udlandet er mikroorganismer en stor ...

15/05-2018

Mange fordele ved gradueret N-tilførsel

Både landmandens dækningsbidrag og miljøet nyder gavn af gradueret N-tildeling via sensorer og satellitter. Magasinet MARK bragte i  marts 2018 ...

07/03-2018

Guldet ligger gemt i de rigtige data

Partnerskabet Future Cropping har på to år udviklet syv nye produkter til dansk præcisionsjordbrug. Flere er på vej, og formand Henrik Høegh tror ...

01/03-2018

Præcis og ensartet planteetablering

Et nyt plovkoncept, der sikrer bedre overgang mellem foragre og resten af marken plus et såsystem, der fastholder en ensartet jordtype, topografi ...

28/02-2018

Markens egenskaber er en nøgle til præcisionslandbrug

Forsøg ved Kalundborg viser, at der er perspektiver i at gøde lavninger, bakker, sandede, lerede og dårligt drænede områder forskelligt. Nu skal ...

09/02-2018

Ny metode til at finde arealers sårbarhed

Ejlskov har udviklet redox-proben, som kan måle jorden redoxgrænse. Det kan blive et vigtigt værktøj, når man søger oplysninger om jorden ...

09/02-2018

Kend dit kornudbytte og proteinindhold inden høst

Landmændene kan i dag udarbejde udbyttekort, mens mejetærskeren fylder korn i tanken. Forskerne arbejder på at få tilsvarende kort for halmudbytte ...

01/02-2018

Ole Green kåret som Årets Innovatør 2018

Ole Green, som er meget aktiv deltager i Future Cropping,  har modtaget Innovationsfondens Pris, som Årets innovatør 2018. Selvkørende ...

31/01-2018

Fra dronefoto til præcisionssprøjtning

En drone overflyver din mark, og leverer et tildelingskort, som du sprøjter efter, så kun ukrudtspletterne rammes. Den teknologi er afprøvet med ...

20/12-2017

Future Cropping i fagmagasinet Mark

Siden november 2017 har landmænd og rådgivere kunnet læse artikler om nye teknologier og løsninger, som udvikles i Future Cropping partnerskabet. ...

16/11-2017

Video: Få dronen til at registrere tidsler og spar på kemien

Det tager ikke lang tid for en drone at overflyve en mark og producere et tidselkort. Spørgsmålet er, om sprøjten kan ramme tidselpletterne ...

08/09-2017

ADAS ser ny rolle i landbrugsvidenskaben til præcisionslandmænd

Af Kathrine Hauge Madsen og Bodil Pedersen, oversat af Kirstine Dahlgaard, SEGES Hos ADAS (tidligere kendt som ’Agricultural Development and ...

16/07-2017

Præcisionsjord brug i fokus

Future Cropping Partnerskabet indenfor præcisionsjordbrug afholdt mandag den 26. Juni demonstrationsdag hos Hans de Neergaard på Vindumovergaard. De ...

23/06-2017

Besøg hos SOYL, Storbritanniens største udbyder af tjenester inden for præcisionsjordbrug

Af Kathrine Hauge Madsen og Bodil Pedersen, oversat af Kirstine Dahlgaard, SEGES Den 31. maj 2017 mødtes vi med Rory Geldard, Business Development ...

23/06-2017

Innovations for Precision agriculture seems to thrive at Harper Adams University

By Kathrine Hauge Madsen and Bodil Pedersen, SEGES. Harper Adams University is strongly engaged in innovation for precision agriculture Britain ...

06/06-2017

Mød tre engelske landmænd, som har præcisionsjordbrug

I England har de en lidt anden tilgang til præcisionsjordbrug end i Danmark. De er fx ikke så optaget af gradueret kvælstoftildeling, men mener ...

10/05-2017

Biomasse Benchmark – sammenlign med naboernes marker

Jens Elbæk, SEGES viser, hvordan han med programmet Biomasse Benchmark kan se de enkelte markers biomasse og sammenligne med andre marker i 10 km ...

06/03-2017

Hvor er vi med Future Cropping – marts 2017

Future Cropping blev søsat i midten af 2015, og her 1½ år efter ses de første produkter, tekniske løsninger og publikationer dagens lys. ...

01/03-2017

Kvælstof-tildelingskort til 7.000 danske marker med vinterraps

Det var et skridt ind i fagre nye verden, da SEGES sidst i februar 2017 tilbød landmændene gratis kort til gradueret gødskning med kvælstof til ...

14/02-2017

Aktiviteter på demomarkerne

I 2016 startede aktiviteterne på de to demonstrationsmarker i FutureCropping. I denne vækstsæson udvides aktiviteterne blandt andet med målinger ...

14/02-2017

Ny fosformåler til planter

Professor Søren Husted, KU fortæller på om den nye fosformåler på Agromek 2016.

30/01-2017

My digital Farm – Plantekongres 2017

As part of our search for project relevant information about farmers use of precision ag. Technology, the project management recently visited Jacob ...

25/10-2016

Yara satte fokus på fremtidens fødevareproduktion ved nyligt afholdt konference

Vores Future Cropping partner, Yara Danmark, har netop sammen med Landhusholdningsselskabet afholdt en spændende konference i Skanderborg med titlen ...

24/10-2016

Besøg hos Yara i Hanninghof, Dülmen, Tyskland

Yara er partner i Future Cropping og har deres udviklingsafdeling ”Institut for Afgrødeernæring og Miljøforskning” i Hanninghof, Tyskland. Her ...

14/10-2016

Video: Præcisionsjordbrug hos hollandsk landmand

Præcisionsjordbrug i Holland from SEGES on Vimeo.   Jacob Van Den Borne er optaget af at udvikle præcisionsjordbruget. Hør ham fortælle, ...

12/10-2016

Jacobs digitale farm

Hollænderen Jacob van den Borne er helt i front med præcisionsjordbrug. På 10 år har han mindsket overlappet i markerne med 12 procent, reduceret ...

22/08-2016

Future Cropping på vej med sensor, som kan måle fosformangel

Københavns Universitet har opdaget en sammenhæng mellem planter med fosformangel og deres fluorescens-mønster. Det forventes, at metoden kan ...

01/07-2016

Professor forudser stor udbyttefremgang

Med ny teknologi kan skabes et såkaldt smart system, hvor hele bedriften optimeres på en gang. Det kan om få år medføre en betydelig forskel for ...

10/06-2016

Rambøll udvikler metode til kortlægning af dræn

Rambøll arbejder med et 3D-georadarsystem, som kan ’kigge” ned til et par meters dybde og ’se’ hulrum og gravespor. Derfor deltager Rambøll ...

09/06-2016

Aarhus Universitet arbejder bl.a. med Big data og Internet-of-Things

 Aarhus Universitet har mange aktiviteter i Future Cropping. Nye  teknologier vil kunne gøre en drastisk forskel for landmænd, men også spillerne ...

06/06-2016

FOSS bidrager med ny metode til teksturanalyser

FOSS stiller et nyt instrument til teksturanalyser til rådighed for projektet. Virksomheden er interesseret i at vide, om informationer om jordens ...

31/05-2016

Video: Yara’s visioner for Future Cropping

Yara bruger demonstrationsarealer til at udvikle og teste algoritmen for deres sensor. Kommerciel agronom Jesper Ulnitz fortæller om Yara’s ...

24/05-2016

Video: Landmand ønsker sig bedre tekniske løsninger

Landmand Rasmus Eriksen driver ca. 400 ha ved Kalundborg. Han mener, danske landmænd kan få en konkurrencefordel med præcisionsjordbrug. På vej ...

13/05-2016

Københavns Universitet leverer viden til den målrettede regulering

Københavns Universitet har mange aktiviteter i Future Cropping. Visionen er at levere viden til den målrettede regulering. Derfor er vi med? ...

12/05-2016

Agro Intelligence opsamler data fra marken og udnytter dem

Den grundlæggende ide er at maskiner, som kører i marken opsamler og udnytter data, kan medvirke til at optimere planteproduktionen og gavne ...

10/05-2016

NovoZymes vil udnytte næringsstofferne bedre

NovoZymes leder efter naturligt forekommende jordbakterier og svampe, som kan øge planternes optagelse af næringsstoffer fra jorden. Derfor deltager ...

21/04-2016

GEUS vil skabe et mere præcist grundlag for den målrettede indsats

GEUS opbygger dels en database, som skal bidrage med mere præcis viden om redoxforhold i danske jorde, dels en model for afstrømning via dræn. ...

31/03-2016

Video: På vej mod de førerløse maskiner

Godsejer Hans de Neergaard, Vindumovergaard, Bjerringbro mener, at præcisionsjordbrug netop nu står over for et gennembrud. Satellitter, sensorer og ...

29/03-2016

Teknologisk Institut vil certificere udstyr til præcisionsjordbrug

Teknologisk Institut vil udvikle testfaciliteter til certificering af præcisionsteknologi til markbruget. Ønsket er at gøre testbanen og muligheden ...

17/03-2016

Agro Business Park vil bygge en testbane

Agro Business Park har planer om at bygge en testbane til afprøvning, udvikling og certificering af maskiner og teknologi til præcisionsjordbrug. ...

15/03-2016

Agro Intelligence får maskiner til at opsamle data fra marken

Agro Intelligence udvikler avancerede løsninger til landbrugsmaskiner, herunder præcisionsjordbrug. Den grundlæggende tanke er, at maskinerne skal ...

11/03-2016

SEGES vil bruge Big data i beslutningsstøttesystemer

SEGES vil medvirke til at resultaterne fra Future Cropping kommer i arbejde i landbruget. Big data skal indgå som grundlag for nye ...

10/03-2016

Yara vil sprede gødningen mere intelligent

Yara-sensoren skal sikre, at hver ’plet’ bliver tildelt den optimale mængde kvælstof. Målsætningen er, at det med algoritmen i sensoren er ...

03/03-2016

Ejlskov måler redoxpotentialer

Som deltager i Future Cropping udvikler Ejlskov på en sonde, som kan måle jordens redoxpotentiale.  Målingerne giver dokumentation for hvor udsat ...

29/02-2016

Legepladsen er klar

Projektdeltagerne i Future Cropping har masser af ideer og visioner til ny teknologi. Og nu har de også to marker a 20 ha, hvor de kan afprøve ...

29/02-2016

Future Cropping er i luften

Velkommen til den nye hjemmeside for Future Cropping. På siden vil du kunne følge med i, hvad der foregår i projektet, finde data om ...

29/02-2016

Orbicon udvikler matriceanlæg

Orbicon deltager i Future Cropping for at videreudvikle på matriceanlæg. Drænvandet føres gennem et filtermateriale, f.eks. træflis, hvor ...

17/12-2015

Så er vi i gang!

Det 5-årige Future Cropping partnerskab starter medio 2015. Projektet forventes at blive en vigtig løftestang for at dansk planteproduktion, idet ...

17/12-2015

En ny stor dansk satsning

Tænk, hvis vi kunne øge de ofte beskedne merudbytter. Det skal præcisionsjordbrug,  sensorstyring og big data hjælpe med. De senere års ...