GEUS vil skabe et mere præcist grundlag for den målrettede indsats

GEUS opbygger dels en database, som skal bidrage med mere præcis viden om redoxforhold i danske jorde, dels en model for afstrømning via dræn.

Derfor er vi med?
Seniorforsker Anker Lajer Højberg arbejder blandt andet med at afdække, hvor meget nitrat der forlader marken via dræn, og hvor og hvor meget der bliver omsat i undergrunden. Seniorforsker Anker Lajer Højberg arbejder blandt andet med at afdække, hvor meget nitrat der forlader marken via dræn, og hvor og hvor meget der bliver omsat i undergrunden.

Future Cropping handler om at behandle hver en plet på marken optimalt, så afgrøden har det bedst muligt. Men det handler også om at behandle miljøet optimalt, og det er her GEUS bidrager til projektet. GEUS genererer viden, som kan bruges til en målrettet indsats over for kvælstofudledningen.

Fokusområde

GEUS har viden om, hvordan grundvandet strømmer, i hvor store mængder og hvilke veje, det tager fra markerne og frem til vandmiljøet.

Kombineret med viden om kvælstofomsætningen og jordens redoxgrænse(den dybde hvor nitrat reduceres) har GEUS en stor del af de faglige ingredienser, der skal til for at kunne udforme en målrettet regulering.

– Omsætningen af nitrat i undergrunden er styret af jordens geokemi og vandets strømningsveje. Man skal have en detaljeret viden om disse forhold for at kunne gennemføre en målrettet indsats og pege på de rigtige virkemidler og deres placering. Gennem de seneste års forskningsprojekter på dette område, står der klart for os, at de data, vi generelt har til rådighed, er på en alt for grov skala. I projektet arbejder vi tæt sammen med Ejlskov, som udvikler en sonde til måling af redoxforhold. Med den sonde vil vi meget nemmere kunne udføre en mængde målinger i forskellige landskabstyper og dermed få betydeligt flere data at bygge på. Vi vil opbygge en database, så vi kan udtale os mere præcist om redoxgrænsen, og hvordan det bedst måles eller skønnes at være på jorde i tilsvarende landskaber, fortæller seniorforsker Anker Lajer Højberg.

I projektet arbejder GEUS også sammen med andre partnerne på at udvikle en model, som kan forudsige om det for eksempel er 20 eller 80 procent af vandet fra en mark, der ledes bort via drænene. En sådan viden er blandt andet vigtig, når et drænfilteranlæg skal placeres og dimensioneres korrekt.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Vi ønsker at bidrage til en bedre samlet forståelse af transport- og omsætning af nitrat fra det forlader rodzonen – hvor meget forlader marken via dræn og hvor og hvor meget bliver omsat i undergrunden. Dermed kan vi skabe et bedre grundlag for den målrettede indsats.

 Kort om GEUS

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Institutionens hovedformål er at udføre videnskabelige og praktiske undersøgelser på miljø-, energi- og råstofområdet samt at varetage geologisk dataindsamling og kortlægning i Danmark og Grønland. GEUS har afdelinger i København, Århus og Nuuk i Grønland og beskæftiger godt 300 mennesker.

Projektdeltagere

Seniorforsker Anker Lajer Højberg
Seniorforsker Simon Stisen