Så er vi i gang!

Det 5-årige Future Cropping partnerskab starter medio 2015. Projektet forventes at blive en vigtig løftestang for at dansk planteproduktion, idet målet er at øge afgrødeudbyttet uden at øge tab af næringsstoffer til vandmiljøet.

Future Cropping partnerskabet – med et samlet budget på knap 100 mio. kr. over 5 år – sættes i gang medio 2015. Innovationsfonden støtter partnerskabet med halvdelen af budgettet. I partnerskabet vil Kongskilde Industries, Yara Danmark, Novozymes, Orbicon, Ejlskov, Agro Business Park, Rambøll, Foss, AgroTech, Aarhus Universitet, GEUS, Københavns Universitet og SEGES arbejde sammen om at skabe nye teknologiske løsninger indenfor bl.a. præcisionsjordbrug og miljøteknologi. Partnerskabets virke og resultater forventes derfor at være af interesse for en bred vifte af virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, som arbejder inden for feltet planteproduktion og miljø.

Hovedmålet med Future Cropping er at øge afgrødeudbytter og -kvalitet, samtidig med at miljø-påvirkningen reduceres. Grundidéen er at etablere en ny, åben og fuldt funktionel dataplatform, hvor store datamængder fra landbrugs- og miljøteknologier integreres med fx areal- og vejrdata, hvilket danner basis for innovation af intelligente beslutningsværktøjer og differentieret dyrkningsteknik. For at kvantificere effekter på afgrødeudbytte og -kvalitet samt anvendelighed ved mulig ny miljøregulering demonstreres nye løsninger og teknologi ved differentieret dyrkning i forhold til arealernes produktionsegenskaber. Partnerskabet har med udgangspunkt i eksisterende IT- løsninger og et tæt samarbejde med rådgivningen en unik mulighed for at sikre, at de innovative løsninger løbende implementeres i praksis. Future Cropping partnerskabet forventes at medføre vækst og eksportfremgang for dansk landbrug samt indenfor agro- og miljøteknologi.

SEGES varetager projektledelsen i partnerskabet og deltager desuden i udvalgte faglige indsatsområder. I den forbindelse vil som minimum resultaterne af nedenstående aktiviteter blive offentliggjort på LandbrugsInfo, hvor de vil blive stillet gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i planteavlssektoren:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte rådgivere og landmænd målrettet en kvantificering af potentialet angående intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering (forventes offentliggjort 2017).
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte rådgivere og landmænd målrettet en kvantificering af potentialet angående afgrødemonitering/plantebeskyttelse (forventes offentliggjort 2017)
    Spørgeskemaundersøgelse og udvalgte interview om projektets samarbejdsform og synlighed målrettet effektvurdering (forventes offentliggjort 2018).
  • Data fra Landsforsøg om intelligent gødning (offentliggøres samlet i 2020).
  • Kortlægning af landbrugspraksis til brug for effektvurdering af differentieret N-regulering (forventes offentliggjort 2020).

Af Kathrine Hauge Madsen, Projektchef, SEGES Planter & Miljø