Ejlskov måler redoxpotentialer

Som deltager i Future Cropping udvikler Ejlskov på en sonde, som kan måle jordens redoxpotentiale.  Målingerne giver dokumentation for hvor udsat jorden er for kvælstofudvaskning.

Bjørn Hjortshøj Andersen og Palle Ejlskov arbejdet på at udvikle en sonde, som kan måle redoxpotentialet i jorden. Foto: Bjørn Hjortshøj Andersen og Palle Ejlskov arbejdet på at udvikle en sonde, som kan måle redoxpotentialet i jorden.
Derfor er vi med i Future Cropping

Vi blev spurgt, om vi ville være med til at udvikle en undersøgelsessonde, som kan måle redoxpotentiale i jord, og det syntes vi kunne være spændende. Vores speciale er fortage højkvalitets forureningsundersøgelser, herunder at udvikle sonder til måling af forurenende stoffer, for eksempel olie, arsenik eller tungmetaller. Vi har ikke tidligere arbejdet så tæt på landbrugserhvervet, men kan se, at der kan være et betydeligt forretningspotentiale. Vi skal arbejde sammen med forskere fra Aarhus Universitet og GEUS, og det finder vi meget attraktivt.

Ejlskov deltager i arbejdspakke 9, hvor de udvikler en sonde til måling af blandt andet redoxpotentialet i jord.

Fokusområde

Ejlskovs målinger skal dokumentere, hvor i jorden redoxgrænsen ligger, for det er afgørende for, om der udledes kvælstof til vandmiljøet. De øverste jordlag er iltede, og her vil kvælstof være til stede som nitrat. Men længere nede i jorden vil der være iltfrie forhold, og nitrat omdannes her til frit kvælstof, som er uskadeligt for vandmiljøet. Overgangen mellem de iltede og iltfrie zoner kaldes redoxgrænsen, og hvor dybt den ligger, er meget afhængig af den lokale geologi.

Det specielle ved Ejlskovs teknik er, at de fører måleudstyret med ned i jorden med et eksisterende boresystem fra Geoprobe Systems. Ejlskovs planer for den nye sonde er:

  • Sonden har elektroniske sensorer, som måler pH, redox og jordtype
  • Måler for hver 1-3 cm ned til 15-25 meters dybde
  • Sonden bankes ned i jorden med en borerig fra Geoprobe Systems.
  • Der kan udføres målinger i cirka 10-20 punkter på en dag afhængig af dybde.
  • Målingerne overføres løbende til 3D-visualiserings software (Ejlskov Studio®) ligeledes udviklet at Ejlskov.
  • Sonden kan samtidig udtage vandprøver a ½-1 dl til belysning af eventuelt andre påvirkninger fra dyrkningen.

Hvor mange målinger, der skal udtages i et område for at give et billedet at jordens redoxforhold, vil afhænge af, hvor varieret jorden er.

Ejlskov har udført en del af udviklingsarbejde på den nye sonde og er i fuld gang med at søge patenter. Sonden vil blive testet på demonstrationsmarkerne i 2016.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Vi føler, det er lidt af en lotteriseddel, og vi kan endnu ikke vide forretningspotentialet i det. Det er nyt for os at arbejde på landbrugsarealer i de øvre jordlag, som leder vand til dræn og vandløbene. Ved forureninger arbejder vi ofte i de dybere jordlag.

Det er også nyt for os at arbejde i landbrugssektoren.Men vi ser forretningsmuligheder i det, og synes det er timet rigtig godt i forhold til den målrettede indsats, som skal iværksættes de kommende år. Med den målrettede indsats kan både landmænd og myndigheder finde det formålstjenligt med et bedre datagrundlag, og det er netop det, vi leverer.

Kort om Ejlskov

Ejlskov blev etableret i Århus i 1999 og har i dag 22 ansatte. Ejlskov er ekspert i jord- og grundvandsforurening og bistår med forureningsundersøgelser, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger. Omsætningen var i 2015 på ca. 40 millioner kroner, hvoraf 65 % kommer fra udlandet.

Projektdeltagere
  • Direktør Palle Ejlskov
  • Chefkemiker Bjørn Hjortshøj Andersen
  • Afdelingsleder Lars Nebel