Demonstrationsmarker

Vi har to demonstrationsmarker, hvor vi tester og demonstrerer effekten af nye teknologier. Arealerne er valgt ud fra, at der skal være stor jordbundsvariation, så der virkelig er noget at hente ved at kunne behandle den enkelte ”plet” optimalt.

I første vækstsæson (høst 2016) har der været følgende aktiviteter på demonstrationsmarkerne:

 • Stribeforsøg. WP5 har undersøgt, om kvælstof kan omfordeles indenfor marken ud fra afgrødemålinger med Yara N-sensor. Der blev i hver af de to demonstrationsmarker gennemført et forsøg med tre niveauer af kvælstofgødskning (50, 160 og 200 kg N pr. ha) i vinterhvede i 30 x 6 meters parceller, som blev gentaget gennem hele agerlængden. Landmanden har gennem vækstsæsonen foretaget fire sensormålinger med en traktormonteret Yara N-sensor i forsøget samt i hele marken. Resultaterne fraKalundborg viser, at variationen i kvælstofbehovet indenfor forsøgsarealet i marken kan beskrives ud fra sensormålinger før anden kvælstoftildeling. Kvælstofbehovet aftager med stigende sensorværdi (biomasse). Gevinsten ved tildeling af kvælstof positionsbestemt i forhold til en ensartet tildeling er beregnet til ca. 0,8 hkg pr. ha i demonstrationsmarken.
 • Efter høst kørte WP5 med en DUALEM, som registrerede variationen i tekstur i marken.
 • WP2 har gravet i demonstrationsmarken i Kalundborg for at undersøge jordprofilerne, og derigennem kortlægge variationen i marken. Her fandt de jordlag under pløjelaget domineret af kalk, hvilket har resulteret i yderligere studier af kalkens hydrauliske egenskaber.
 • WP7 har fløjet med droner i begge demomarker for at kortlægge ukrudt og arbejder med gradueret sprøjtning på markniveau (figur 1).

Aktiviteter i denne vækstsæson (høst 2017)

Bjerringbro

Forberedelserne startede efter høst 2016 med aktiviteter og forberedelser til vækstsæsonen

 • WP3/WP4 pløjede ca. 8 ha af marken, hvor pløjefri dyrkning har været praktiseret gennem længere tid. Formålet var at måle modstanden ved pløjning og bruge data til at udvikle en plov, som reducerer energiforbruget i marken.
 • Derefter etablerede Agro Intelligence forsøg, hvor de vil demonstrere effekten af en nyudviklet såmaskine, som placerer såsæd i konstant dybde i jorden, og på den måde optimerer betingelserne for en ensartet fremspiring i marken.
 • WP6 har anlagt to striber i marken, hvor coating til såsæd testes i 2017.
 • Stribeforsøget (WP5) gentages i 2017 i en udvidet udgave med fire kvælstofniveauer (figur 2).

Kalundborg

 • WP6 har anlagt to striber i marken, hvor coating til såsæd testes i 2017.
 • Stribeforsøget (WP5) gentages i 2017 i en udvidet udgave med fire kvælstofniveauer (figur 2)

Fakta om demonstrationsarealerne

Vindumovergaard

Vindumovergaard ligger ved Bjerringbro og ejes af Hans de Neergaard.

 • En mark på 20 ha
 • Mest JB 5 med stor variation i jordbundsforholdene
 • Tilstræber at dyrke vinterhvede de kommende fire år
 • Anvender GPS og udbyttemåler på mejetærsker
 • Pløjefri dyrkning
 • Aarhus Universitet har allerede mange data for denne mark

Hans de Neergaard har arbejdet med præcisionsjordbrug i mange år. Han mener, at droner, satellitter og sensorer vil være en stor hjælp for landmændene, når de skal overskue og optimere produktionen på store bedrifter.
Se videoen: På vej mod de førerløse maskiner

I 1999 blev der optaget en video om positionsbestemt planteavl hos Hans de Neergaard.
Se video: Positionsbestemt planteavl, 1999

 

Vindumovergaard mark Demonstrationsmarken ved Bjerringbro

Demonstrationsmarken ved Bjerringbro Luftfoto

 

Sigridshøj

Det andet demonstrationsareal ligger ved Kalundborg på Sigridshøj, som ejes af Rasmus Eriksen.

 • To marker på i alt 20 ha
 • Mest JB7 med stor variation i jordbundsforholdene
 • Tilstræber at dyrke vinterhvede de kommende fire år
 • Anvender GPS og udbyttemåler på mejetærsker.

Mød Rasmus Eriksen i videoen: På vej mod præcisionsjordbrug

Yara bruger demonstrationsarealerne til at videreudvikle deres algoritmer til sensoren. Se videoen: Yara’s visioner for Future Cropping

Marken ved Kalundborg Demonstrationsmarken ved Kalundborg

Demonstrationsmarken ved Kalundbord Luftfoto

Grunddata

I starten af 2016 indsamlede vi en række data fra markerne, blandt andet:

 • teksturanalyse i 4 lag til 1 meters dybde
 • reaktionstal, kaliumtal, fosfortal, magnesiumtal og totalt kvælstof
 • dræn på areal
 • topografi
 • lokale klimadata
 • satellit-billeder
 • forekomst af ukrudt.