Deltagerne i Future Cropping udtrykker tilfredshed med projektet

Deltagerne føler sig velorienterede om aktiviteterne og målene i projektet.

Spørgeundersøgelsen blev udført i forbindelse med et partnermøde med 55 deltagere i juni 2018. Opgørelsen bygger på 25 besvarelser.

Projektmøde i Maribo november 2019
Projektledelse

• Alle deltagere kender projektets vision

• Stort set alle kender det output, som der skal leveres i deres arbejdspakke
• Stort set alle kendte projektaktiviteterne i deres arbejdspakke
• Stort set alle syntes, at projektlederen besvarer deres spørgsmål tilfredsstillende
• Under halvdelen var jævnligt i kontakt med deres repræsentant i styregruppen
• Langt de fleste finder, at projektmøderne for alle deltagerne er nyttige

Samarbejdet

• Langt de fleste samarbejder med de andre deltagere i arbejdspakken
• Omkring halvdelen samarbejder med deltagere i andre arbejdspakker
• De fleste deltagere er ofte i kontakt med deres arbejdspakkeleder
• Langt de fleste deltager jævnligt i arbejdspakkemøder
• Langt de fleste synes, at der kommercielle output af deres arbejdspakke er klart for dem.

Projektkommunikation

• Under halvdelen havde læst projekt-håndbogen
• De fleste kendte til reglerne for publicering af viden fra Future Cropping
• Over halvdelen havde læst Future Cropping nyhedsbrevet
• Ret få deltagere besøgte jævnligt projektets hjemmeside