Aktiviteter på demomarkerne

I 2016 startede aktiviteterne på de to demonstrationsmarker i FutureCropping. I denne vækstsæson udvides aktiviteterne blandt andet med målinger af modstand ved pløjning og brug af en såmaskine, som kan placere kerner i konstant dybde.

Figur 1. Stribeforsøget i demonstrationsmarken ved Kalundborg i vækstsæsonen 2015-2016

 

I første vækstsæson har der været følgende aktiviteter på demonstrationsmarkerne

 • Stribeforsøg. WP5 har undersøgt, om kvælstof kan omfordeles indenfor marken ud fra afgrødemålinger med Yara N-sensor. Der blev i hver af de to demonstrationsmarker gennemført et forsøg med tre niveauer af kvælstofgødskning (50, 160 og 200 kg N pr. ha) i vinterhvede i 30 x 6 meters parceller, som blev gentaget gennem hele agerlængden. Landmanden har gennem vækstsæsonen foretaget fire sensormålinger med en traktormonteret Yara N-sensor i forsøget samt i hele marken. Resultaterne fraKalundborg viser, at variationen i kvælstofbehovet indenfor forsøgsarealet i marken kan beskrives ud fra sensormålinger før anden kvælstoftildeling. Kvælstofbehovet aftager med stigende sensorværdi (biomasse). Gevinsten ved tildeling af kvælstof positionsbestemt i forhold til en ensartet tildeling er beregnet til ca. 0,8 hkg pr. ha i demonstrationsmarken.
 • Efter høst kørte WP5 med en DUALEM, som registrerede variationen i tekstur i marken.
 • WP2 har gravet i demonstrationsmarken i Kalundborg for at undersøge jordprofilerne, og derigennem kortlægge variationen i marken. Her fandt de jordlag under pløjelaget domineret af kalk, hvilket har resulteret i yderligere studier af kalkens hydrauliske egenskaber.
 • WP7 har fløjet med droner i begge demomarker for at kortlægge ukrudt og arbejder med gradueret sprøjtning på markniveau (figur 1).
Aktiviteter i denne vækstsæson

I 2017 er der planlagt flere aktiviteter.

Bjerringbro

Forberedelserne startede efter høst 2016 med aktiviteter og forberedelser til vækstsæsonen

 • WP3/WP4 pløjede ca. 8 ha af marken, hvor pløjefri dyrkning har været praktiseret gennem længere tid. Formålet var at måle modstanden ved pløjning og bruge data til at udvikle en plov, som reducerer energiforbruget i marken.
 • Derefter etablerede Agro Intelligence forsøg, hvor de vil demonstrere effekten af en nyudviklet såmaskine, som placerer såsæd i konstant dybde i jorden, og på den måde optimerer betingelserne for en ensartet fremspiring i marken.
 • WP6 har anlagt to striber i marken, hvor coating til såsæd testes i 2017.
 • Stribeforsøget (WP5) gentages i 2017 i en udvidet udgave med fire kvælstofniveauer (figur 2).

Kalundborg

 • WP6 har anlagt to striber i marken, hvor coating til såsæd testes i 2017.
 • Stribeforsøget (WP5) gentages i 2017 i en udvidet udgave med fire kvælstofniveauer (figur 2)
 • Figur 2. Forsøg i demonstrationsmarken i Bjerringbro i 2016-2017, hvilket inkluderer forsøg fra WP3/WP4, WP5 og WP6.